Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ

 

 

Η Μαρίνα Παπαδάκη είναι απόφοιτη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτε-λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Περιβαλλοντική & Υγειονομική Μηχανική" του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλ-λοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Εκπαίδευ-ση Ενηλίκων” του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Έχει εργασθεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και ταυτόχρονα ως Υπεύθυνη σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του. Απασχολήθηκε επίσης σε μελετητικό γραφείο με θέματα σχετικά με την εφαρμογή και τη διαχείριση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
Σήμερα εργάζεται ως Σύμβουλος Μηχανικός και Επιθεωρήτρια Συστημάτων Ποιότητας σε Φορέα Πιστοποίησης, ενώ παράλληλα διδάσκει ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε ποικίλες δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως ΚΔΒΜ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, με αντικείμενο κατάρτισης την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (HACCP). Τέλος, είναι εκπαιδεύτρια Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων του ΕΦΕΤ και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το ταχύρρυθμο πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες επιχειρήσεων τροφίμων ή επισιτιστικού κλάδου που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Αφορά κάθε άτομο της επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα και χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων”. Συγκεκριμένα αφορά το χειριστή τροφίμων που παράγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, μεταφέρει, διακινεί τρόφιμα ή ασχολείται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική. 


Στόχος του προγράμματος είναι να μυήσει τον εκπαιδευόμενο σε θέματα γενικών και βασικών γνώσεων ως προς την ορθή εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών και χειρισμών κατά την παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση και διάθεση ασφαλών τροφίμων. Λαμβάνοντας τη γνώση αυτή θα επιτύχει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων κατά τη διάρκεια εξάσκησης των καθηκόντων και των ενεργειών του. Επιμέρους στόχος του προγράμματος, είναι η ορθή κατανόηση των υποχρεωτικών, από το νόμο και την τρέχουσα επιστημονική τεχνογνωσία, πρακτικών για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων.

Διδακτικές / Θεματικές Ενότητες του προγράμματος

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 • Κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων/Τροφοδηλητηριάσεις και παρεμπόδισή τους
 • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 • Το εργασιακό περιβάλλον
 • Πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων και του εξοπλισμού
 • Καταπολέμηση τρωκτικών, εντόμων και επιβλαβών ζώων
 • Ευθύνες και Νομικές Υποχρεώσεις του Προσωπικού και της Επιχείρησης
 • Παραλαβή Α’ υλών και υλικών συσκευασίας
 • Αποθήκευση Τροφίμων
 • Προετοιμασία και Επεξεργασία Τροφίμων
 • Στάδια μετά τη Θερμική Επεξεργασία
 • Θερμοκρασίες Συντήρησης
 • Ερωτήσεις εξέτασης ΕΦΕΤ

  παπαδάκη

 

Loading...

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΚΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων αποτελεί για εμάς ίσως την πλέον σημαντική οργανωτική δομή. Αναλαμβάνει την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με Αναπτυξιακούς Φορείς, με επαγγελματικές συλλογικότητες, με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μια λογική ανίχνευσης αναγκών αλλά και προοπτικών συνεργασίας Λειτουργεί ως:

 • Βασικό εργαλείο για τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου σύνδεσης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τις ανάγκες των επιχειρήσεων
 • Υποστηρικτική δομή πληροφόρησης και σύνταξης των ατομικών σχεδίων δράσης των ανέργων και των καταρτιζομένων μας
 • Βασικός πυλώνας δημιουργίας επιστημονικών ομάδων έργου για τη σύνταξη και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων Κατάρτισης και Εκπαίδευσης